FÖRENINGEN FÖR BRANDUTREDARE

-VI SÖKER ORSAKEN
Föreningen för Brandutredare, FBU, sammanför personer som arbetar med brandutredningar, för information och utbyte av erfarenheter.
 
Startsida

FORUM

BEST PRACTICE

ETISKA REGLER

Stadgar

Styrelsen

AKTUELLT

Bli medlem

IAAI

Links


Etiska regler - Sverige

* Som brandutredare anser jag mig ha ett betydelsefullt och aktat yrke.

* Jag vill i alla sammanhang uppföra mig på ett sätt som gör att jag får och förtjänar allmänhetens förtroende.

* Jag skall inte använda mitt yrke eller mitt arbete för att uppnå några personliga fördelar.

* Jag skall bedöma mina kollegor på samma sätt som jag bedömer mig själv.

* Jag skall aldrig svika deras förtroende eller äventyra deras utredning.

* Jag anser det som min plikt att lära mig mitt yrke omsorgsfullt och att tillvarata varje tillfälle till vidareutbildning och vidareutveckling.

* Jag skall undvika att samarbeta med dem som inte har som mål att göra en opartisk utredning.

* Jag skall inte göra anspråk på att behärska yrkesmässiga kunskaper som jag inte har.

* Jag skall dela all information med mina medutredare.

* Jag skall alltid vara medveten om att jag söker fakta och inte försöker skapa ett fall.

* Jag anser det mer viktigt att skydda den oskyldige än att fälla den skyldige.
........................................................................................................
Etiske regler -Norge

* Som brannetterforsker har jeg en betydningsfull og respektert jobb.

* Jeg vil i alle sammenhenger oppføre meg på en slik måte at jeg får og fortjener tilliten til allmenheten.

* Jeg vil ikke bruke mitt yrke eller mitt arbeid for å oppnå noen personlige fordeler.

* Jeg vil vurdere mine kolleger på samme måte som jeg vurderer meg selv.

* Jeg vil aldri svikte deres tillit eller ødelegge deres etterforskning.

* Jeg anser det som min plikt å lære meg jobben grundig og å utnytte alle muligheter for videre utdanning og utvikling.

* Jeg vil unngå å samarbeide med dem som ikke tar sikte på å foreta en objektiv etterforskning.

* Jeg vil ikke hevde å mestre faglig kunnskap som jeg ikke har.

* Jeg vil dele all informasjon med andre brannetterforskere.
* Jeg vil alltid være bevisst på at jeg er ute etter fakta og ikke prøve å lage en sak.

* Jeg anser det som viktigere å beskytte de uskyldige enn å dømme den skyldige.

........................................................................................................
Etiske regler -Danmark

• Jeg er bevidst om, at mit arbejde som brandefterforsker er et betydningsfuldt og respekteret job

• Jeg vil arbejde samvittighedsfuldt og omhyggelig for at få og bevare samfundets tillid til mit arbejde

• Jeg vil arbejde uafhængigt af uvedkommende interesser, der vil påvirke min dømmekraft og handling

• Jeg vil ikke bruge mit arbejde for at opnå personlige fordele

• Jeg vil respektere og værdsætte mine kollegaer og deres arbejde

• Jeg vil løbende indhente, vedligeholde og udbygge min viden – teknologisk, uddannelsesmæssigt og operationelt

• Jeg vil dele ud af min viden for at inspirere og støtte andre kollegaer

• Jeg vil kun samarbejde med dem, som også foretager en objektiv efterforskning

• Jeg vil ikke foregive at have en faglig kundskab, som jeg ikke besidder

• Jeg anser det for vigtigere at beskytte de uskyldige fremfor at dømme de skyldige

............................................................................................

Code of Ethics
All IAAI Members agree to abide by the Association’s Code of Ethics.

"We will:

* as fire and arson investigators, regard ourselves as members of a vital and ethical profession;
* conduct both our personal and official lives so as to inspire the confidence of the public;
* regard it our duty to avail ourselves of every opportunity to learn more about our profession;
* encourage and support professional standards for fire and arson investigators;
* assist our members in obtaining world class training and professional qualifications;
* avoid alliances with those whose goals are inconsistent with an honest and unbiased investigation;
* bear in mind always that we are truth-seekers; that it is important to protect the innocent, hold accountable those responsible, and convict the guilty." 
 
2008-05-07
Föreningen för Brandutredare
E-post fbu@brandutredarna.com
Postadress : Se FBUs sekreterare under fliken styrelse


Bankgiro: 813-0320
Plusgiro:62 19 50-5
IBAN Nr:SE33 9500 0099 6034 0621 9505
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS