FÖRENINGEN FÖR BRANDUTREDARE

-VI SÖKER ORSAKEN
Föreningen för Brandutredare, FBU, sammanför personer som arbetar med brandutredningar, för information och utbyte av erfarenheter.
 
Startsida

FORUM

BEST PRACTICE

ETISKA REGLER

Stadgar

Styrelsen

AKTUELLT

Bli medlem

IAAI

Links


STADGAR

KAPITEL 1. Allmänna bestämmelser.

§ 1. Namn.
Föreningens namn är Föreningen för Brandutredare (FBU) (i det följande kallad Föreningen).
Föreningen är ansluten till International Association of Arson Investigators Inc. (IAAI).
Föreningens namn och IAAI:s namn kan användas av varje medlem om användningen står i överensstämmelse med den policy som Föreningen etablerat och om den är godkänd av Föreningens styrelse.

§ 2 Mål.
Föreningens mål skall vara att:
A) Sammanföra personer från offentlig verksamhet och näringsliv, engagerade i att bränder utreds, för information och utbyte av erfarenheter.

B) Medverka i utvecklingen av kunskaper, metoder och hjälpmedel inom området brand-
utredningar.

C) Befrämja hög yrkesskicklighet för Föreningens medlemmar.

D) Samarbeta med andra organisationer och myndigheter för att befrämja brandutredningar.

E) Sammanställa och stå till tjänst med information, baserad på Föreningens kompetens. Återföra erhållen kunskap till samarbetspartners för att förebygga uppkomst och skador av brand.

§ 3. Medlemskap.
Aktivt medlemskap.
Aktiv medlem i Föreningen kan den bli som yrkesmässigt arbetar med frågor kring brandutredningar.
Ansökan skall stödjas av två av Föreningens medlemmar.
Medlem i IAAI kan efter ansökan bli medlem i Föreningen.

Medlemskap i IAAI.
Ledamot i styrelsen skall vara medlem i IAAI.

Passivt medlemskap.
Passiv medlem i Föreningen kan den bli som yrkesmässigt arbetar med frågor kring brandutredningar.

Passiv medlem har ej rösträtt eller rätten att inneha befattningar inom Föreningen.

Passiv medlem i IAAI kan efter ansökan bli passiv medlem i Föreningen.

Stödjande medlemskap.
Individer och organisationer, företag och andra intresserade av att medverka i Föreningens syfte kan erhålla medlemskap som stödjande medlem.

Årskostnaden och formen för stödjande medlemskap skall vara i överenskommelse med de riktlinjer som fastställs av Föreningens styrelse.

Godkännande av medlemsansökan.
Medlemsansökan skall ställas till Föreningen. Föreningens styrelse fattar beslut i ärendet. Styrelsen skall vid årsmötet redovisa under året inkomna ansökningar och hur de handlagts.

Ständigt medlemskap.
Medlem i IAAI som är ständig medlem (Honorary Life Membership) kan efter ansökan bli ständig medlem i Föreningen.

Medlemskapets upphörande.
Alla former av medlemskap i Föreningen upphör genom att medlemmen frivilligt säger upp medlemskapet.

Medlemskapet upphör om medlemmen inte fullgör sina skyldigheter eller inte betalar fastställda avgifter.

Sanktioner.
Styrelsen kan efter majoritetsbeslut utesluta varje medlem.KAPITEL 2. Föreningens ledning.

§ 4. Föreningens organ.
Föreningens beslutande organ är:
a) Årsmötet.
b) Extra årsmöte.
c) Föreningsstyrelsen.


§ 5. Styrelsens åligganden.
Styrelsen ansvarar för Föreningens verksamhet i tiden mellan årsmöten.

Styrelsen har medlemmarnas uppdrag att initiera och genomföra alla slags föreningsangelägenheter nödvändiga för Föreningens fortbestånd och för att tillvarata Föreningens intressen.

Styrelsen utser erforderliga kommittéer för att genomföra Föreningens aktiviteter.

Styrelsen har allmänna skyldigheter att leda, kontrollera och övervaka Föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall vid varje årsmöte tillkännage nytillkomna medlemmar samt vilka som utsetts att arbeta i de av styrelsen fastställda kommittéerna.

Styrelsen skall vid varje årsmöte lämna rapporter över verksamheten.


§ 6. Ordförandens åligganden.
Ordföranden leder Föreningens möten och styrelsemötena.


§ 7. Vice ordförandens åligganden.
Vice ordföranden fullgör ordförandens skyldigheter i dennes frånvaro.

§ 8. Sekreterarens och kassörens åligganden.
Sekreteraren och kassören verkställer beslut i samråd med ordföranden och handlägger Föreningens löpande ärenden på styrelsens uppdrag.

Kassören ansvarar för Föreningens kassa och att beslutade avgifter erlägges till Föreningen.


§ 9. Styrelsens sammanträden.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst 4 ledamöter begär att styrelsen skall sammanträda.KAPITEL 3. Styrelse.

§ 10. Styrelsens sammansättning.
Styrelsens sammansättning skall så långt som möjligt spegla de olika yrkeskategorier som är representerade bland Föreningens medlemmar.

§ 11. Nominering av styrelseledamöter.

Varje aktiv medlem som fullgjort sina skyldigheter mot Föreningen har rätt att nominera och lämna förslag på ledamöter som skall ingå i styrelsen.

Nomineringen av styrelseledamöter förbereds av en valberedning. Valberedningen väljs vid årsmötet.


§ 12. Valbarhet.
Valbar till styrelsen är varje aktiv medlem som normalt tillhört Föreningen i minst tre år.

§ 13. Ledamöter.
Föreningens styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt därutöver fem ledamöter (4 + 5 ledamöter).

Alternativt utgörs styrelsen av ordförande, vice ordförande och sekreterare/kassör samt därutöver sex ledamöter (3 + 6 ledamöter).

Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer.


§ 14. Valordning och mandatperiod.
Ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören väljs för en tid av två år.

Övriga styrelseledamöter väljs för en tid av tre år.KAPITEL 4. Årsmöte.

§ 15. Tidpunkt.
Årsmötet skall hållas varje år senast under vecka 24.
Stadgeändring 140516: senast vecka 44
Styrelsen bestämmer var årsmötet skall hållas.

§ 16. Kallelse.
Kallelse till årsmötet ombesörjs av styrelsen och skall ske minst 8 veckor i förväg genom personligt brev till betalande medlem.

§ 17. Röstlängd.
I röstlängden införes det antal betalande medlemmar som är närvarande vid årsmötet; dock ej ledamöter i Föreningens styrelse.

§ 18. Beslutsmässighet.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal betalande medlemmar som är närvarande vid årsmötet.

Fullmaktsröstning är ej tillåten.

Ledamot av Föreningsstyrelsen har ej rösträtt.

Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.

Beslut om stadgeändring eller upplösning av Föreningen; se §§ 23 och 24.


§ 19. Årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte skall i tillämpliga delar följande ärenden handläggas:
1. Upprop av medlemmar och fastställande av röstlängd.
2. Fastställande att årsmötet blivit behörigen utlyst.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
5. Val av två rösträknare
6. Fastställande av dagordning för årsmötet.
7. Styrelsens redogörelse för verksamheten under det gångna året inklusive den ekonomiska ställningen.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Behandling av i tid inkomna motioner.
11. Behandling av förslag från styrelsen.
12. Behandling av förslag till verksamhetsplaner.
13. Fastställande av årsavgift till nästa årsmöte.
14. Kandidatnominering till styrelsen.
15. Val till styrelsen av:
a) ordförande för en tid av 2 år
b) vice ordförande för en tid av 2 år
c) sekreterare för en tid av 2 år
d) kassör för en tid av 2 år
e) övriga ledamöter för en tid av 3 år.
16. Val för en tid av 1 år av:
a) Revisor jämte suppleant.
b) Sammankallande och två övriga ledamöter till valberedning.
17. Enkla frågor.


§ 20. Motion vid ordinarie årsmöte.
Medlem har rätt att begära att viss fråga tas upp vid årsmötet. Förslag om detta skall insändas senast 5 veckor före årsmötet så att de kan tillställas medlemmarna senast 2 veckor före årsmötet.


§ 21. Konferens i samband med årsmötet.
I samband med årsmötet skall anordnas ett tekniskt program som presenterar nyheter och förändringar inom Föreningens verksamhetsområde.
Styrelsen fastställer programmet och övriga aktiviteter under årsmötet.

KAPITEL 5. Extra årsmöte.

§ 22. Extra årsmöte.
Extra årsmöte utlyses av styrelsen när så är erforderligt, eller när revisor med angivande av skäl så kräver.

Extra årsmöte utlyses när minst två tredjedelar av medlemmarna så begär.

Kallelse utsändes i brev till medlemmarna senast 2 veckor före mötet.

Vid extra årsmöte får endast i kallelsen angivna ärenden behandlas.KAPITEL 6. Annan verksamhet.

§ 23. Annan verksamhet.
Utöver årsmötet kan andra konferenser, seminarier och aktiviteter av skilda slag anordnas av styrelsen eller av kommittéer som årsmötet väljer.

KAPITEL 7. Stadgeändring.

§ 24. Stadgeändring.
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av ordinarie årsmöte och måste vid begärd omröstning biträdas av minst två tredjedels majoritet av antalet avgivna röster.


KAPITEL 8. Upplösning av Föreningen.

§ 25. Upplösning av föreningen.
Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande årsmöten med minst två tredjedels majoritet av antalet avgivna röster, eller om Föreningen inom en tid av 4 år inte avhåller ordinarie årsmöte.

Efter ett sådant beslut tillfaller Föreningens tillgångar solidariskt de som var registrerade medlemmar det år det sist avhölls ordinarie årsmöte.

KAPITEL 9. Etiska regler.

§ 26. Etiska regler.
 Som brandutredare anser jag mig ha ett betydelsefullt och aktat yrke.
 Jag vill i alla sammanhang uppföra mig på ett sätt som gör att jag får och förtjänar allmänhetens förtroende.
 Jag skall inte använda mitt yrke eller mitt arbete för att uppnå några personliga fördelar.
 Jag skall bedöma mina kollegor på samma sätt som jag bedömer mig själv.
 Jag skall aldrig svika deras förtroende eller äventyra deras utredning.
 Jag anser det som min plikt att lära mig mitt yrke omsorgsfullt och att tillvarata varje tillfälle till vidareutbildning och vidareutveckling.
 Jag skall undvika att samarbeta med dem som inte har som mål att göra en opartisk utredning.
 Jag skall inte göra anspråk på att behärska yrkesmässiga kunskaper som jag inte har.
 Jag skall dela all information med mina medutredare.
 Jag skall alltid vara medveten om att jag söker fakta och inte försöker skapa ett fall.
 Det är mer viktigt att skydda den oskyldige än att fälla den skyldige.

 
 
2008-05-07
Föreningen för Brandutredare
E-post fbu@brandutredarna.com
Postadress : Se FBUs sekreterare under fliken styrelse


Bankgiro: 813-0320
Plusgiro:62 19 50-5
IBAN Nr:SE33 9500 0099 6034 0621 9505
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS